Kirjoittaja Jukka Leikas
Uusimmat blogijulkaisut

Tieliikennelain kokonaisuudistus – voit vaikuttaa 13.4.2017 asti

Ostin uteliaisuudesta TM-lehden, koska siinä käsitellään tieliikennelain kokonaisuudistusta – myös talvirengas asioita. Oli havainnollinen tiivistelmä, joka sai etsimään koko valmisteilla olevan paketin LVM:n sivuilta.

Huomattavaa käsittelyssä on se, että myös maallikot tai vaikka testikuljettajat voivat suoraan esittää kommentteja lakiesitykseen. Palaute on tehtävä 13.4.2017 mennessä.

JOTTA esitys huomioisi riittävän hyvin Suomen olevan maantieteellisesti oleellisesti suuremman, kuin mitä jää Kehä III:n sisälle, niin olisi tarpeen lukea tekstiä myös pohjoisemmassa suurennuslasin kanssa. Nokian renkaat tekee tätä työtä puolestamme, mutta tuki heille omalla lausunnoilla on nyt vielä mahdollista. Aina Naruskalta asti

Lakiesityysmateriaali löytyy :
https://www.lvm.fi/lainsaadannon-valmistelu/-/mahti/asianasiakirjat/63026
ja lausunnon voi tehdä www.lausuntopalvelu.fi kautta tai suoraan Kimmo Kiiskille kimmo.kiiski@lvm.fi

Alla lyhyt lainaus siitä mistä uudistuksessa on kyse ja sen perään toinen vain renkaita koskeva lainaus.

Luku- ja lausunnon kirjoittamisintoa teemalla ’ Suomessa on oltava talvella meidän keliolosuhteisiimme suunnitellut talvirenkaat alla – ei vain Keski-Eurooppaan suunniteltuja renkaita.

(Tai vaihtoehtona autoissa on oltava jääketjut mukana, kuten esim Sveitsin Alpeilla on tilanne. Kolmantena vaihtoehtona on myös se, että kaikkien teiden talvi kunnossapitoon sadaan korvamerkittyä NIIN paljon rahaa, että tiet ovat AINA hyvässä kunnossa, lumi aurattuna ja tiekarhut liikkeellä.)

------- ---------

”Liikenne- ja viestintäministeriössä on valmisteilla tieliikennelain kokonaisuudistus. Nykyisin voimassa oleva laki on peräisin vuodelta 1981 ja sitä täydentävät monet asetukset eri vuosilta. Laissa on noin sata pykälää ja asetuksissa pykäliä on satoja.

Uudistushankkeessa arvioidaan tieliikennelain ja siihen liittyvien lakien ja asetusten sisältö ja annetaan esitykset uusista säädöksistä. Hanke alkoi vuonna 2013.

Liikenne- ja viestintäministeriö on lähettänyt lakiluonnoksen lausuntokierrokselle, joka päättyy 13.4.2017. Lausuntoja voi antaa julkishallinnon www.lausuntopalvelu.fi -verkkopalvelussa. Hallituksen esitysten on tarkoitus olla valmiina eduskunnan käsiteltäviksi syksyllä 2017.”

”LVM, Liikenne- ja viestintäministeriö

Kuuleminen Liikenteen turvallisuusvirastossa 4.4.2016: Ajoneuvojen renkaat (TS, KK)

Tilaisuudessa keskusteltiin tieliikennelainsäädännön kokonaisuudistuksesta ajoneuvojen renkaiden

käyttösäännösten näkökulmasta. Keskustelun pohjana oli lainvalmistelussa hahmoteltuja

säännösluonnoksia. Alustuksessa esitetyt hahmotelmat ovat alustavia, liikenne- ja viestintäministeriön

johdolla työryhmissä ja virkatyönä syntyneitä säännösluonnoksia, joiden tarkoituksena on toimia

keskustelun pohjana valmistelun tämän hetkisessä vaiheessa. Niitä ei ole hyväksytty eikä käsitelty tätä

tehtävää laajemmalti ja on käytännössä mahdollista, että valmistelun edetessä luonnoksia täydennetään ja

muokataan joiltain osin; voi olla, että luonnoksista myös luovutaan.

Käydyssä keskustelussa toivottiin täsmennystä talvikäyttöön tarkoitettujen renkaiden määrittelyssä. Laissa

talvirenkaan teknisluonteinen määritelmä olisi hankala, siksi käytettäisiin Liikenteen turvallisuusviraston

määräystä. Määräysten antaminen on yksinkertaista ja nopeaa teknisen kehityksen ollessa jatkuvaa. Näiltä

osin esitettiin talvirenkaan määrittelyä siltä edellytettävien ominaisuuksien perusteella, ts.

ominaisuusperusteisilla testeillä. Todettiin asian olevan hankala, joka edellyttää perinpohjaista selvittämistä

ja arviointia asianmukaisen testaussysteemin löytämiseksi.

Keskusteltiin mahdollisuudesta siirtyä edellyttämään talvikäyttöön soveltuvien renkaita marras-maaliskuun

aikana sään tai kelin sitä edellyttäessä.

Todettiin Ruotsissa olevan vastaa käyttösäännöstö, jonka mukaan talvirenkaita on käytettävä sään tai

olosuhteiden sitä edellyttäessä. Esillä oli erilaisia tulkintoja Ruotsin lainsäädännöstä. Ruotsin

liikenneviranomaisilta saatujen tietojen mukaan talvirengasvaatimukset koskevat kaikkia, myös ulkomaisia

ajoneuvoja. Ruotsissa ”hyväksyttyjen talvirenkaiden” lista ei ole tyhjentävä, ts. muutkin kuin listalla olevat

renkaat voivat täyttää talvirenkaan vaatimukset. Esitetyn näkemyksen mukaan Ruotsissa poliisi tiedottaisi

autoilijoita talvikelin alkamisesta ja talvirengasvaatimuksen alkamisesta, toisen näkemyksen mukaan poliisi

ei tiedottaisi. Viime mainitussa tilanteessa renkaan valitsee yksinomaan autoilija ja yksittäistapauksessa

poliisi ratkaisee, vallitseeko kyseisellä paikalla talvirenkaiden käyttöä edellyttävä talvikeli vai ei. Ruotsin

liikenneviraston mukaan Ruotsissa 99,2 % autoilijoista käyttää talvirengaskaudella talvirenkaita.

Onnettomuustutkinnassa ei ole käynyt ilmi, että Ruotsin keliin sidottu käyttöpakko olisi Ruotsissa lisännyt

onnettomuusriskiä.

Lakihankkeen yleisenä tavoitteena on saada ajoneuvoihin parempia renkaita. Talvirenkaiden ajallisen

käyttövelvoitteen kasvattaminen sai kannatusta. Keskustelussa esitettiin huoli siitä, että olosuhdearvioon

perustuvassa sääntelymallissa ajoneuvojen kuljettajat jättäisivät talvirenkaat kokonaan hankkimatta ja se

aiheuttaisi ruuhkia rengashotelleissa. Myös ajoneuvojen kuljettajien harkinnan lisääntyminen ja

mahdollisten muutosten vaikutuksesta liikenneturvallisuudelle oltiin huolissaan. Näiltä osin esitettiin

Nokian Renkaiden teettämän kyselytutkimuksen tuloksia, joka tuki tätä näkemystä.

Poliisi esitti selkeän tarpeen mahdollisimman yksiselitteisille säännöille. Työtaakan siirtäminen poliisille

talvirengasasiassa ei ole toivottavaa. Kanteluiden mahdollinen lisääntyminen väljän lainsäädännön vuoksi

voisi lisätä hallinnollista taakkaa.

Renkaiden käyttösäännöksissä pyritään ottamaan huomioon Suomen maantieteellisesti laaja alue. Myös

liikenneturvallisuusvaikutukset otetaan huomioon, niiden arvioiminen on hankalaa. Renkaiden käyttöä

2

LVM, Liikenne- ja viestintäministeriö

koskevan sääntelyn valinnassa punnitaan eri näkökantoja ja vaikutuksia huolellisesti. Ilmanlaatu on

merkittävä tekijä rengasvaatimuksia pohdittaessa, samoin nastojen aiheuttama tiekulutus.

Esille tuli myös uusi sääntelyvaihtoehto: se olisi yhdistelmä pakollisesta talviajan käyttöjaksosta sekä sen

ulkopuolella olosuhteisiin sidotusta käyttövelvoitteesta. Vaihtoehtoa arvioidaan lainvalmistelun aikana.

Raskaan liikenteen renkaiden kuntoa pidettiin yleisesti melko hyvänä. Siksi renkaiden kulutuspintaan

mahdollisesti tulevat muutokset eivät vaikuttaisi merkittävästi raskaan liikenteen kulurakenteeseen.

Talvi- ja kesärenkaiden vaihtoa perustelee raskaassa liikenteessä polttoainesäästö; kesällä säästöä syntyy

kevyemmin rullaavista renkaista, talvella tarvitaan pitävämmät renkaat.

Yhteenvetona todettiin, että rengassäännöt tarvitset uudessa lainsäädännössä hyvät perustelut. Esillä

keskustelussa oli erilaisia perusteluja ja näkökantoja. Yksituumaisia oltiin siitä, että renkaiden

käyttösääntelyn tavoitteena on mahdollistaa ajoneuvojen tekninen kehitys ja automatisaation edistäminen

– näihin tavoitteisiin myös lainsäädännön on vastattava. Todettiin, että myös renkaat kehittyvät

paremmiksi.

Pohdintoja eri vaihtoehtojen välillä jatketaan. Arvioitavaksi tulevat myös renkaille asetettavat muut

vaatimukset, esimerkiksi ikä-vaatimukset.

Laaja lainsäädäntöhankkeen valmistelua jatketaan LVM:n johdolla. Luonnos hallituksen esitykseksi uudeksi

tieliikennelaiksi on tarkoitus saada valmiiksi kuluvana vuonna. Luonnoksesta järjestetään koko

lainsäädäntöä koskeva laaja lausuntokierros. Tarvittaessa sidosryhmiä kuullaan uudelleen. Kommentteja,

lisätietoja ja esityksiä on mahdollista toimittaa sähköpostiosoitteeseen kimmo.kiiski@lvm.fi.

+++++”

comments powered by Disqus